Veiklos sritys

Įstaigos veiklos tikslai, uždaviniai, sritys ir rūšys

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas yra gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, sumažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai teikti sveikatos priežiūros paslaugas.
Įstaigos uždaviniai ir veiklos sritys - organizuoti ir teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas (ambulatorines ir stacionarines), kurias teikti teisę visos Lietuvos gyventojams suteikia įstaigos turima asmens sveikatos priežiūros licencija.
Pagrindinės veiklos sritys (veiklos rūšys pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ - 226 patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):

 • žmonių sveikatos priežiūros veikla - 86;
 • ligoninių veikla - 86.1; 86.10;
 • specializuotųjų ligoninių veikla - 86.10.20;
 • reabilitacijos ligoninių veikla - 86.10.30;
 • medicininės ir odontologinės praktikos veikla - 86.2;
 • gydytojų specialistų veikla - 86.22;
 • odontologinės praktikos veikla - 86.23;
 • kita žmonių sveikatos priežiūros veikla - 86.9; 86.90;
 • medicinos laboratorijų veikla - 86.90.30;
 • kitų maitinimo paslaugų teikimas - 56.29;
 • medicinos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai - 72.19.40;
 • bibliotekų ir archyvų veikla - 91.01;
 • kita transportui būdingų paslaugų veikla - 52.29;
 • kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (buvęs kvalifikacijos tobulinimas) - 85.59;
 • poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla - 55.20;
 • kita apgyvendinimo veikla - 55.90;
 • viduriniojo medicinos personalo, teikiamos ligoniams, ne ligoninėse - 86.90.10;
 • foto kopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla;
 • kita įstatymų neuždrausta veikla;

Savo tikslams pasiekti įstaiga verčiasi kita įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla.
Jeigu veiklai, numatytai įstaigos įstatuose, reikalinga licencija ar leidimas, įstaiga privalo turėti tokią licenciją ar leidimą.

Paskutinį kartą redaguota: 2019-07-18 08:58