x

Profilaktiniai patikrinimai

Jakšto g.6, Panevėžys

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai atliekami Panevėžio ligoninės Konsultacijų poliklinikoje tik iš anksto užsiregistravus poliklinikos registratūroje, telefonais:

+370 45 50 72 62
+370 45 50 72 50

Norintiems užsiregistruoti internetu: SPAUSTI ČIA 

 

 

Profilaktiškai sveikata tikrinama:

Diena   Laikas
I   07:30 - 14:00
II   07:30 - 14:00 
III   07:30 - 20:00
IV   14:00 - 20:00
V   07:30 - 14:00
Konsultacijų poliklinikoje atliekamų profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšys ir apmokėjimas

1. Apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu specialistų konsultacijos apmokamos iš PSDFB (Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto) lėšų turint BPG (bendrosios praktikos gydytojo) siuntimą:

 • 1.1. Nėščiosioms ir motinoms, iki vaikui sukaks vieneri metai.
 • 1.2. Vaikams ir paaugliams.
 • 1.3. Stojantiems į profesinio mokymo mokyklas ir įdarbinamiems nepilnamečiams.
 • 1.4. Sportuojantiems asmenims sveikatos tikrinimas(išskyrus profesionalus).
 • 1.5. Neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės.
 • 1.6. Dispanserizuotiems (atskira tvarka).
 • 1.7. Kiti profilaktiniai sveikatos tikrinimai:
 • 1.7.1. Gydytojams, kitų sveikatos priežiūros specialistams, norintiems gauti licenciją ar perregistruoti jos galiojimą.
 • 1.7.2. Asmenims, norintiems būti advokatais, teisėjais, muitinės darbuotojais
 • 1.7.3. Asmenims, atvykusiems tikrintis savo noru, profilaktiniai sveikatos tikrinimai (tarp jų - asmenims, norintiems susituokti).

2. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai, už kuriuos moka pats darbuotojas, darbdavys ar kiti fiziniai ar juridiniai asmenys:

 • 2.1. Stojantiems į krašto apsaugos, vidaus reikalų sistemos aukštesniąsias ir aukštąsias mokyklas (Krašto apsaugos ir Vidaus reikalų ministerijų nustatyta tvarka).
 • 2.2. Vairuotojams mėgėjams.
 • 2.3. Norintiems įsigyti civilinį ginklą.
 • 2.4. Vykstantiems į užsienį.
 • 2.5. Išankstiniai (prieš pradedant darbą ar veiklą) ir periodiniai (darbo metu ar kai veikla tęsiama) profilaktiniai sveikatos tikrinimai:
 • 2.5.1. Laivyno darbuotojams.
 • 2.5.2. Geležinkelio darbuotojams
 • 2.5.3. Vairuotojams
 • 2.5.4. Asmenims, norintiems pradėti dirbti ir dirbantiems galimos profesinės rizikos sąlygomis (sveikatai kenksmingų veiksnių poveikyje ar pavojingus darbus)
 • 2.5.5. Darbų ir veiklos sričių, kuriose įsidarbinant ir dirbant privaloma profilaktiškai tikrintis sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų
Profilaktinių sveikatos tikrinimų kainos

1. Gydytojo specialisto profilaktinis sveikatos patikrinimas 8.30 Eur.

2. Vairuotojų 15,29 €, norinčių įsigyti civilinį ginklą 17,49 € ir vykstančiųjų į užsienį 10,92 € profilaktinį sveikatos tikrinimą apmoka pacientas arba už jį moka kiti fiziniai ir juridiniai asmenys.

3. Sportuojančių asmenų profilaktinis sveikatos tikrinimas apmokamas iš lėšų, skirtų centrams išlaikyti.

4. Krašto apsaugos, Vidaus reikalų sistemos profilaktinis sveikatos tikrinimas apmokamas iš lėšų, skirtų šioms įstaigoms išlaikyti.

5. Sveikatos tikrinimų antrinės sveikatos priežiūros paslaugos apmokamos iš darbdavio lėšų pagal įsakymu patvirtintą profilaktinio tikrinimo kainą.

6. Periodiniai profilaktiniai sveikatos tikrinimai apmokamai iš darbdavio lėšų:

 • 6.1. Laivyno darbuotojams.
 • 6.2. Geležinkelio darbuotojams.
 • 6.3. Aviacijos darbuotojams.
 • 6.4. Vairuotojams.
 • 6.5. Asmenims, dirbantiems galimos profesinės rizikos sąlygomis (sveikatai kenksmingų veiksnių poveikyje ar pavojingus darbus).
 • 6.6. Darbų ir veiklos sričių, kuriose dirbant privaloma profilaktiškai tikrintis sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų.

Jei asmuo tuo pačiu metu kreipiasi dėl kelių profilaktinių sveikatos tikrinimų, tai mokama tik už vieną, daugiau kainuojantį sveikatos tikrinimą.

Vairuotojų sveikatos tikrinimo tvarka

Asmenys privalo turėti:

 • 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka ir asmens kodu.
 • 2. Vairuotojo pažymėjimą (jei sveikata tikrinama pakartotinai).
 • 3. Šeimos gydytojo išrašą iš medicininių dokumentų (apskaitos forma 027/a).
 • 4. Gydytojo psichiatro, aptarnaujančio sveikatos priežiūros įstaigą, prie kurios bendrosios praktikos gydytojo pacientas yra prisirašęs ( apskaitos forma 027/a).
 • 5. Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą forma 048/a), užpildytą darbdavio (jei dirba vairuotoju pagal darbo sutartį).
 • 6. Protezavimo įmonės pažymą apie kontrolinį protezo tikrinimą po galūnės ar jos dalies protezavimo (neįgaliesiems, turintiems išreikštą lokomotorinį sutrikimą).

Vairuotojų sveikatos tikrinimo tikslas – nustatyti, ar tikrinamo asmens sveikatos būklė atitinka minimalias fizinio ir psichikos tinkamumo normas, taikomas asmenims, siekiantiems vairuoti ir vairuojantiems atitinkamos kategorijos motorines transporto priemones arba jų junginius su priekaba ir (ar) traktorius, savaeiges mašinas ir mechanizmus.

Kandidatai ir vairuotojai prieš sveikatos tikrinimą užpildo ir pasirašo Vairuotojo garbės deklaraciją (sveikatos patikrinimo klausimyną).

Atsisiųsti Vairuotojo garbės deklaraciją (PDF formatu)

Atlikus profilaktinį tikrinimą, išduodama Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (toliau – F Nr. 083-1/a).

Vairuotojo, turinčio galiojančią F Nr. 083-1/a, sveikata gali būti tikrinama anksčiau, siunčiant policijai, darbovietės administracijai, nurodžius priešlaikinio tikrinimo priežastį arba asmeniui pageidaujant.

Tikrinimo duomenis ir išvadas apie tai, kokias transporto priemones ir kokiomis sąlygomis nurodant Bendrijoje taikomų apribojimų dėl medicininių priežasčių kodą (toliau – apribojimai) asmuo gali vairuoti, tikrinantys gydytojai įrašo į F Nr. 025/a, pasirašo ir patvirtina savo asmeniniu spaudu.

TAIKOMŲ APRIBOJIMŲ KODAI:

KodasApribojimas
01–05 Dėl medicininių priežasčių (kandidatui į vairuotojus ir vairuotojui – išvadą pateikia ASP įstaiga)
01.01 Akiniai
01.02 Kontaktinis (-iai) lęšis (-iai)
01.03 Apsauginiai akiniai
01.04 Tamsintas (matinis) lęšis
01.05 Akių danga
01.06 Akiniai arba kontaktiniai lęšiai
02.01 Klausos (ir susikalbėjimo) pagalbinė priemonė vienai ausiai
02.02 Klausos (ir susikalbėjimo) pagalbinė priemonė abiem ausims
03.01 Viršutinės galūnės protezas arba korekcijos įtaisas
03.02 Apatinės galūnės protezas arba korekcijos įtaisas
05. Ribotas naudojimas (būtina nurodyti papildomą kodą; vairavimas su apribojimais dėl medicininių priežasčių):
05.01 Leidžiama vairuoti tik dienos metu
05.02 Leidžiama vairuoti tik ….. km spinduliu aplink vairuotojo gyvenamąją vietą arba tik ..................... mieste (regione)
05.03 Draudžiama vežti keleivius
05.04 Draudžiama važiuoti didesniu nei .....km/h greičiu
05.05 Leidžiama vairuoti tik lydint vairuotojo pažymėjimą turinčiam asmeniui
05.06 Draudžiama važiuoti su priekaba
05.07 Draudžiama važiuoti automagistralėmis ir greitkeliais
05.08 Draudžiama vairuoti išgėrus alkoholio
10–51 Transporto priemonės pritaikymas - išvadą pateikia protezinių ortopedijos gaminių ir techninių priemonių pritaikymo įstaigos (institucijos)

Galutinę išvadą į F Nr. 025/a įrašo, pasirašo ir patvirtina savo asmeniniu spaudu asmuo, įgaliotas asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo įsakymu (komisijos pirmininkas).

Išvada apie tinkamumą vairuoti įrašoma į F Nr. 083-1/a ir patvirtinama komisijos pirmininko ir sekretoriaus parašais bei asmeniniais spaudais, įstaigos antspaudu. F Nr.083-1/a atiduodama pacientui.

Vairuotojams, dirbantiems galimos profesinės rizikos sąlygomis (kenksmingų veiksnių poveikyje ir pavojingą darbą), išvada įrašoma ir į F Nr. 048/a, įsidarbinant – ir į Privalomo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (toliau – F Nr. 047/a).

Sveikatos tikrinimo duomenys registruojami sveikatos tikrinimo žurnale (ambulatorinių ligonių registravimo žurnalas) (toliau – F Nr. 074/a) ir patvirtinami sekretoriaus vardiniu spaudu ir parašu.

Mokymo įstaigų, kuriose papildomai mokoma vairuoti traktorius bei automobilius, moksleiviams, jaunesniems negu nurodyta apraše „Transporto priemonių kategorijos, minimalus vairuotojų amžius“, išduodama Stojančio į mokymo įstaigą ar įdarbinamo nepilnamečio medicininė pažyma (F Nr. 086/a), o vėliau, baigus mokyklą arba sulaukus atitinkamo amžiaus, po pakartotinio sveikatos tikrinimo – F Nr. 083-1/a.

Pažyma F Nr. 083-1/a gali būti išduodama asmenims, ne daugiau kaip vienais metais jaunesniems nei nustatytas amžius, nuo kurio leidžiama vairuoti tos kategorijos transporto priemonę.

Apie asmenis, kurie dėl sveikatos būklės vairuoti negali, per 5 darbo dienas reikia raštu informuoti policijos komisariatą pagal tikrinamojo gyvenamąją vietą, nurodant tikrinamojo asmens kodą, vardą, pavardę, adresą.

Sudėtingais ir konfliktiniais (kai išvadai reikia priimti individualius sprendimus) atvejais apie tinkamumą vairuoti sprendžia Vairuotojų sveikatos tikrinimo komisija arba Konsultacijų poliklinikos GKK.

Pacientas, nesutinkantis su Vairuotojų sveikatos tikrinimo komisijos arba GKK sprendimu, per 5 darbo dienas gali apskųsti jį SPĮ vadovui, o įstaigos vadovo sprendimą – teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Norinčiųjų įsigyti civilinį ginklą sveikatos tikrinimo tvarka

Asmenys, norintys pasitikrinti profilaktiškai sveikatą įsigyjant civilinį ginklą, pateikia:

 • 1. Pasą.
 • 2. Psichiatro ir priklausomybės ligų psichiatro (pagal gyvenamą vietą) išvadą.

Tikrinantis sveikatą gydytojas diagnozei patikslinti tikrinamąjį, esant reikalui, siunčia atlikti specialių tyrimų (audiometrijos, vestibulinio aparato, psichologinių testų ir kt.). Be to, įtaręs patologiją, užklausia raštu ir gauna atsakymus iš kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų. Į tikrinamojo asmens sveikatos istoriją turi būti įrašyti tikrinamojo atsakymai į klausimus, nurodyta, ar per pastaruosius 5 metus nesigydė pas gydytojus psichiatrus ( narkologus) anonimiškai arba privačiai. Įrašą apie atsakymą į šiuos klausimus pacientas patvirtina savo parašu. Medicininio patikrinimo išvada galioja 3 metus. Norinčiųjų įsigyti civilinį ginklą sveikatos tikrinimą apmoka pacientas arba už jį moka kiti fiziniai ar juridiniai asmenys.

Vykstančiųjų į užsienį sveikatos tikrinimo tvarka

Asmenys, vykstantys į užsienį dirbti ar mokytis, privalo tikrintis sveikatą atsižvelgdami į šalies, į kurią išvykstama, ar išvykos organizatorių keliamus reikalavimus. Vykstantieji gyventi ar turistiniais tikslais sveikatą tikrinasi, jeigu reikalauja šalis, į kurią vykstama, ar kelionės organizatoriai. Vykstantysis gydytojui pateikia dokumentus, gautus iš Užsienio reikalų ministerijos, užsienio šalies ambasados ar išvykos organizatorių, į kuriuos reikia įrašyti duomenis apie išvykstančiojo sveikatos būklę, atliktus tyrimus ir skiepijimus.

Tikrinantis sveikatą reikia pateikti pasą.

Vykstančių į užsienį profilaktinį sveikatos patikrinimą apmoka pacientas arba už jį moka kiti fiziniai ar juridiniai asmenys. Asmenims, kuriems dėl sveikatos būklės pagal nurodytą specialybę dirbti negalima, vykstančiojo į užsienį medicininė pažyma neišduodama.

 

 

Paskutinį kartą redaguota: 2020-11-22 12:30