x

Mokamos paslaugos

Mokamų paslaugų teikimą sveikatos priežiūros įstaigoje  reglamentuoja keli teisės aktai.

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 49 straipsnis, kuriame numatyto kelios mokamų paslaugų teikimo aplinkybės net ir draustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims: 1. jei pacientai, turintys teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras, tai šių paslaugų, medžiagų, procedūrų faktinių kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, procedūrų bazinių kainų skirtumą jie sumoka patys Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka. 2. jei pacientai, turintys teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo iniciatyva pasirenka papildomas paslaugas ar procedūras, šių paslaugų ar procedūrų kainą jie moka patys.

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalimi, vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, naudojamų hospitalizuotiems stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose apdraustiesiems gydyti, išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto, išskyrus atvejus, kai apdraustasis savo iniciatyva gydančiojo gydytojo rekomendavimu pasirenka brangesnius vaistus ar medicinos pagalbos priemones, negu Lietuvos Respublikoje yra taikomi pagal nustatytas gydymo metodikas. Šiuo atveju apdraustasis privalo sveikatos priežiūros įstaigai sumokėti gydytojo skiriamų ir apdraustojo pasirenkamų vaistų ar medicinos pagalbos priemonių kainų skirtumą (šis skirtumas gali būti mokamas ir iš papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo ar kitų lėšų).

Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka  patvirtinta ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“. Šiame įsakyme nurodoma, kad Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigos teikia ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias jų gavėjai (juridiniai ir fiziniai asmenys) privalo sumokėti (Sveikatos sistemos įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 2 punktas): pavyzdžiui, sveikatos tikrinimą vykstant į užsienį, norint įsigyti civilinį ginklą, gauti vairuotojų ir aviatorių mėgėjų pažymėjimą ir kitas paslaugas, tiesiogiai nesusijusias su ligų bei susirgimų gydymu. Taip pat mokamų paslaugų teikimo tvarka patvirtinta VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės vyriausiojo gydytojo 2012-03-01 įsakymu Nr. K4-70 ir kt. įsakymais.

Mokamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, teikiamoms asmens sveikatos priežiūros įstaigose, priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:

 1. Valstybės ir savivaldybių biudžetų;
 2. PSDF biudžeto;
 3. Valstybės, savivaldybių, įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei lėšų, skiriamų sveikatos programoms finansuoti. 

Už mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – mokamos paslaugos), kurios suteikiamos Konsultacijų poliklinikoje, moka:

 1. Patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys;
 2. Savanoriškojo sveikatos draudimo įstaigos.

Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos (pirmosios medicinos pagalbos ir stacionarinės bei nestacionarinės skubiosios medicinos pagalbos paslaugos), kurių sąrašas tvirtinamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu ir kurios yra teikiamos šalies nuolatiniams gyventojams, negali būti priskirtos prie mokamų paslaugų. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas ir šių paslaugų kainos tvirtinamos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

Sveikatos priežiūros paslaugos, kurios nėra išvardytos mokamų paslaugų sąraše ir nepriskiriamos būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms, teikiamoms Konsultacijų poliklinikoje nuolatiniams šalies gyventojams, išlaidas apmoka patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys bei savanoriško draudimo įstaigos, jei: 

 1. pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į Konsultacijų polikliniką dėl paslaugų suteikimo;
 2. pacientas, neturėdamas pirminės sveikatos priežiūros gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimo (jei teisės aktuose nėra numatytos kitos sąlygos), pats kreipiasi į Konsultacijų polikliniką. Šiuo atveju, jei pacientas yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir gydytojas specialistas nustato, kad pacientas kreipėsi pagrįstai, tolesnio gydymo išlaidos apmokamos iš PSDF biudžeto;
 3. paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos. Prie papildomų priskiriamos paslaugos, kurias pasirenka pacientas ir kurios nėra susijusios su pagrindinės ligos (diagnozuotos) gydymu, o priklauso kitam lydinčiajam susirgimui (ligai) ir gali būti teikiamos tik leidus tuo metu pacientą gydančiam gydytojui;
 4. Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai nepriklausančių įstaigų gydytojų siuntimu Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigose pacientui teikiamos paslaugos (gydytojų konsultacijos, procedūros, tyrimai ir kt.), kurios yra būtinos, kad gydytojas galėtų pacientams suteikti paslaugas pagal savo kompetenciją;
 5. Konsultacijų poliklinika yra sunaudojusi lėšas, numatytas sutartyje su TLK, ir įstaigos administracija matomoje vietoje yra paskelbusi, kad laikinai dėl lėšų trūkumo negali teikti tam tikrų planinio gydymo paslaugų, o apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu pacientas, norėdamas gauti paslaugą skubos tvarka, sutinka pats už ją sumokėti;
 6. Konsultacijų poliklinika paslaugas teikia užsienio piliečiams, jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarka. 

Pacientas Konsultacijų poliklinikoje turi būti informuotas apie galimybę gauti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamas paslaugas, o jo pasirinkimas gauti mokamą paslaugą turi būti patvirtinamas paciento parašu paciento medicinos dokumentuose. Radiologinėms paslaugoms gauti reikalingas gydytojo siuntimas. Informaciją apie mokamų paslaugų sąrašą ir kainyną galite gauti Konsultacijų poliklinikos kasoje ( registratūroje).

 

 

Paskutinį kartą redaguota: 2019-07-30 00:02